Advies en begeleiding van projecten op gebied van integraal grondwaterbeheer

Voor al uw vragen op het gebied van grondwater

Tunnels en wegen

Met meer dan 20 jaar ervaring in het
ondergronds bouwen en bouwputten kom ik
snel tot de kern van de (on)mogelijkheden.
Ik denk in mogelijkheden, zonder de risico's
uit het oog te verliezen.

Ruime ervaring in ontwerp en uitvoer van:
- grondonderzoek,
- pompproeven,
- bouwputbemaling,
- omgevingsbeïnvloeding,
- waterkelders, kwel en
- drooglegging en ontwatering wegen.

Stedelijk waterbeheer

De druk op de ondergrond in bebouwd
gebied neemt nog steeds toe. Dit vergt een
gedegen analyse van het meervoudige
ruimtegebruik rekening houdend met de
verscheidenheid aan belangen.

Ruime ervaring met:
- grondwateroverlast
- ondergelopen kelders
- peilbuisnetwerk,
- bouw parkeerkelders,
- ondergrondse energie opslag
- inrichting en ontwatering woonwijken.

Landelijk gebied

Ingrepen in het landelijk gebied zoals
waterwinningen of ontgrondingen hebben
een invloed op de grondwaterstroming.
Deze invloed dient inzichtelijk gemaakt te
worden met minimale negatieve effecten op
de omgeving.

Ruime ervaring met onderzoek/studies naar:
- ontgrondingen / zandwinning,
- drinkwaterwinningen,
- drainage,
- tijdreeks analyse,
- piping bij dijken en dammen.

Internationaal

Ruime ervaring in integraal waterbeheer
zowel door langjarige betrokkenheid als
kortere missies. Gewoond en gewerkt in
zowel Azië (Nepal, Papua Nieuw Guinea) als
Afrika (Malawi, Namibië)

Ruime projectervaring met:
- irrigatie,
- "watershed" management,
- WASH,
- "soil bio-engineering" (building with
nature).

Klimaat adaptatie

De verandering van het klimaat is een
gegeven. We krijgen steeds meer te maken
met extremen. De buien worden
intenser, de droge periodes duren langer. Dit
heeft gevolgen voor de waterhuishouding.

Ruime ervaring met onderzoek naar:
- droogteschade aan funderingen,
- wateroverlast,
- infiltratie onderzoek,
- inrichting wijken inclusief het groen,
- verzilting ondergrond.